Hoivapalvelut Suviliinan toimintaperiaatteet

Hoivapalvelut Suviliinan toimintaperiaatteet

1. Palveluilla pyritään lisäämään asiakkaan hyvinvointia ja elämänlaatua.

2. Palvelun lähtökohtana on asiakkaiden mahdollisimman omatoiminen selviytyminen kotona kuntouttavan kotihoidon keinoin. Kuntouttavalla kotihoidolla tarkoitetaan sitä, että asiakasta tuetaan ja kannustetaan suoriutumaan päivittäisistä askareista asiakkaan kunto huomioon ottaen. Päivittäisiä askareita ei tehdä asiakkaan puolesta vaan hänen kanssaan.

3. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja perustuvat palvelutarpeen arviointiin. Arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja/tai muiden asiakkaan hoidosta vastaavien kanssa tavoitteellinen, asiakkaan elämätilanteen huomioiva ja kuntoutumista sekä toimintakykyä tukeva hoito- ja
auttamissuunnitelma.

4. Tuetaan asiakkaan sosiaalisten verkostojen säilymistä.